Electronic Dictionary

CyberDict Color
CyberDict 15 CyberDict 12 Advance CyberDict 11 Advance
 • Live Voice
 • Built-in 281 Dictionaries
 • Pronunciation Corrector
 • Chinese Learning Course
 • Android OS 2.3
 • WiFi Support
 • Download Free Apps

 

 • Over 200 dictionaries in 1
 • New Modern Chinese Course for Thai Learners over 109 topics
 • Advanced Pronunciation Corrector Technology - to practice the pronunciation with scoring system
 • Display screen 5" TFT LCD, 16.7 Mega Colors
 • MP3 Human Voice Pronunciation
 • Over 200 dictionaries in 1 (Oxford, Longman, Crossword Eng-Thai, Britannica Encyclopedia, Prof. Dr. Wit, Engineering Institute of Thailand, and other leading institutes)
 • New Modern Chinese Course for Thai Learners over 109 topics
 • Advanced Pronunciation Corrector Technology - to practice the pronunciation with scoring system
 • Display screen 5" TFT LCD, 16.7 Mega Colors
 • MP 3 Human Voice Pronunciation

CyberDict Tablet

CyberDict 8 Tab Plus 0000000000000000000000000 00000000000000000000000000
 • ¨Øà¤Ã×èͧÁ×Í¡ÒÃàÃÕ¹ÃÙéÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉÍÂèÒ§¤Ãº¤Ãѹ
 • ¤ÍÃìÊàÃÕ¹ÀÒÉÒ¨Õ¹·ÕèÊÁºÙóìẺÊÓËÃѺ¤¹ä·Â
 • à·¤â¹âÅÂÕà»ÃÕºà·Õº¡Òý֡ÍÍ¡àÊÕ§ÀÒÉÒÍѧ¡ÄÉ
 • ¨Ø¾¨¹Ò¹Ø¡ÃÁÅÔ¢ÊÔ·¸Ôì¶Ö§ 282 àÅèÁ
 • ¨ÍÀÒ¾ 8” IPS ãËé¤ÇÒÁ¤ÁªÑ´¢Í§ÀҾ㹷ءÁØÁÁͧ
 • à¾ÅÔ´à¾ÅÔ¹¡Ñº¡ÒôÙ˹ѧ ¿Ñ§à¾Å§ àÅè¹à¡Á ᪵ áÅСÒôÒǹìâËÅ´
 • ´ÒǹìâËÅ´áÍ»¾ÅÔपÑè¹à¾ÔèÁàµÔÁ¨Ò¡á͹´ÃÍ´ì¼èÒ¹ PlayStore

 


CyberDict Black & White

CyberDict 2 Advance 000000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000
 • 80 Latest Licensed Dictionaries
 • 13 Languages Dictionary and Dialogue
 • Voxware Human Voice Technology
 • A New Catagorized Menu
 • French Dialogues (Licensed from French Embassy)
 • MP3 Player

@ Copyright 2010 - CyberDict Technology Limited. - All Rights Reserved