Electronic Dictionary

CyberDict Color
CyberDict 15 CyberDict 12 Advance CyberDict 12
 • Live Voice
 • Built-in 281 Dictionaries
 • Pronunciation Corrector
 • Chinese Learning Course
 • Android OS 2.3
 • WiFi Support
 • Download Free Apps

 

 • Over 200 dictionaries in 1
 • New Modern Chinese Course for Thai Learners over 109 topics
 • Advanced Pronunciation Corrector Technology - to practice the pronunciation with scoring system
 • Display screen 5" TFT LCD, 16.7 Mega Colors
 • MP3 Human Voice Pronunciation
 • TFT LCD 4.3", 16.7 Mega colors
 • The Best Dictionaries from Oxford. Longman. Britannica and over 200
 • Over 26 Licensed English-Related dictionaries
 • 13 Multi-languages Dictionaries
 • Interactive 2 ways communication Technology
 • MP3 Human Voice
 • PC Key
   
CyberDict 11 Advance CyberDict 11 Plus CyberDict 8 Plus
 • Over 200 dictionaries in 1 (Oxford, Longman, Crossword Eng-Thai, Britannica Encyclopedia, Prof. Dr. Wit, Engineering Institute of Thailand, and other leading institutes)
 • New Modern Chinese Course for Thai Learners over 109 topics
 • Advanced Pronunciation Corrector Technology - to practice the pronunciation with scoring system
 • Display screen 5" TFT LCD, 16.7 Mega Colors
 • MP 3 Human Voice Pronunciation
 • 3.5" TFT Color LCD, 16.7 mega color
 • 13 Languages Dictionary and Dialogue
 • Advanced Pronunciation Corrector - The lastest technology in improving your pronunciation
 • MP3 Human Voice
 • 2 Tone-Color
 • MPEG 4, Cartoon Animation, MP3, Games
 • 3.5" TFT Color LCD, 16.7 mega color
 • 13 Languages Dictionary and Dialogue
 • Advanced Pronunciation Corrector - The lastest technology in improving your pronunciation
 • MP3 Human Voice
 • 2 Tone-Color
 • MPEG 4, Cartoon Animation, MP3, Games
CyberDict 6 Advance CyberDict 6 Plus
 • 2.8 inches wide TFT color LCD
 • Real Licensed Over 200 dictionaries
 • MP3 Human Voice Technology
 • Advance Pronunciation Corrector Technology - to practice the pronunciation with sooning system
 • Comprehensive Learning Tools
 • 2.8 inches wide TFT color LCD
 • MP3 Human Voice Technology(100% English Headwords)
 • Naturalistic Voice Recording Learning Technology
 • Picture, Illustrated and Animated Dictionaries with Comprehensive Tests
 • Expandable Memory up to 32 (SD/HCSD)
 • Downloadable e-books

  CyberDict Tablet
  CyberDict 8 Tab Plus CyberDict 8 Tab
  • ®ōŗ§√◊ŤÕßŃ◊Õ°“√ŗ√’¬Ļ√Ŕťņ“…“Õ—ß°ń…Õ¬Ť“ߧ√ļ§√—Ļ
  • §Õ√ž ŗ√’¬Ļņ“…“®’Ļ∑’Ť ŃļŔ√≥žŠļļ ”ň√—ļ§Ļš∑¬
  • ŗ∑§‚Ļ‚Ҭ’ŗĽ√’¬ļŗ∑’¬ļ°“√Ĺ÷°ÕÕ°ŗ ’¬ßņ“…“Õ—ß°ń…
  • ®ōĺ®Ļ“Ļō°√ŃŇ‘Ę ‘∑ł‘ž∂÷ß 282 ŗŇŤŃ
  • ®Õņ“ĺ 8Ē IPS „ňť§«“ѧљ—īĘÕßņ“ĺ„Ļ∑ō°ŃōŃŃÕß
  • ŗĺŇ‘īŗĺŇ‘Ļ°—ļ°“√īŔňĻ—ß Ņ—ßŗĺŇß ŗŇŤĻŗ°Ń Š™Ķ ŠŇ–°“√ī“«Ļž‚ňŇī
  • ī“«Ļž‚ňŇīŠÕĽĺŇ‘ŗ§™—ŤĻŗĺ‘ŤŃŗĶ‘Ń®“°ŠÕĻī√Õ¬īžľŤ“Ļ PlayStore

   

  • Live Voice √–ļļŗ ’¬ß§Ń™—ī Ń®√‘ß
  • Built-in 281 Dictionaries ®ōĺ®Ļ“Ļō°√ŃĶŤ“ßś ∂÷ß 281 ŗŇŤŃ
  • Pronunciation Corrector ŗ √‘Ń∑—°…–°“√ÕÕ°ŗ ’¬ß§”»—ĺ∑ž
  • Chinese Learning Course §Õ√ž ŗ√’¬Ļņ“…“®’Ļ ”ň√—ļ§Ļš∑¬∑—ťß°“√ĺŔī Ņ—ß ÕŤ“Ļ ŗĘ’¬Ļ ŠŇ–Šļļ∑ī Õļ
  • Android √–ļļĽĮ‘ļ—Ķ‘°“√ŠÕĻī√Õ¬īž 2.3
  • WiFi ŗ™◊ŤÕŃĶŤÕÕ‘ĻŗĶÕ√žŗĻÁĶŗĺ◊ŤÕ√—ļĘŤ“« “√  “√–§«“Ń√ŔťŠŇ– ‘Ťßļ—Ļŗ∑‘ßšīťÕ¬Ť“ß√«īŗ√Á«
  • Download Free Apps ī“«Ļž‚ňŇīŅ√’ŠÕĽĺŇ‘ŗ§™—ŤĻĶŤ“ßś šīťŃ“°Ń“¬

   


  CyberDict PDA
  Advanced Learner 5 Advanced Learner 4                                                                    
  • Built-in the 3 Most Powerful Dictionaries (The Nation's Most Entries by Prof. Dr. Wit, Oxford - River Books, Oxford Advanced Learner's)
  • Samsung StrongArm CPU 266 Mhz
  • PDA Designed
  • Flappable 3.5" TFT Wide Color LCD,320 x 240 pixels
  • English and Chinese Phonetic Symbols with Pronunciation Simulator
  • Business Letters - Over 145 Topics
  • MP3 Human Voice Technology (100% English Headwords)
  • MPEG 4 , MP3, Flash Player, FM Radio, Digital Recorder
  • Oxford, Longman and the Latest Licensed Dictionaries
  • 13 Languages Dictionary and Travel Dialogue
  • MP3 Human Technology
  • CPU Samsung 350 Mhz.
  • 4 Directions View
  • MPEG 4, MP3, and games

  CyberDict Black & White
  CyberDict 4 Advance CyberDict 3 Diamond CyberDict 2 Advance
  • Built-in 279 Dictionaries
  • Voxware Human Voice Technology
  • 14 Languages Dictionary and Travel Dialogue
  • Big keyboard 64 keys easy for typing
  • 4.3" B/W LCD Screen
  • 63 Dictionaries in 1
  • LPCI Advanced Learning Technology
  • 13 Languages Dictionary and Dialogue
  • Voxware Human Voice Technology
  • English Phonetic Symbols
  • Over 200 Titles Video Learning
  • Over 500 Titles of E-books & Articles for Internet Download
  • Can pronounce and input 13 languages
  • Video & MP3 Player
  • Digital Voice Recorder
  • 80 Latest Licensed Dictionaries
  • 13 Languages Dictionary and Dialogue
  • Voxware Human Voice Technology
  • A New Catagorized Menu
  • French Dialogues (Licensed from French Embassy)
  • MP3 Player

  CyberDict 1 Plus 10 Language Translator
  • 9 Licenses Dictionaries (For Example, Crossword Dictinary and The Nation's Most Entries by Prof. Dr. Wit)
  • MP3 Human Voice Technology
  • Over 10 Catagoties English Learning Guides
  • Travel Dialogues
  • LCD 2.8" 130 x 64 Pixels
  • Calculators and Unit Conversion
  • 8 Games
  • About 30000 keywords in each language, with total of 300000 inflections.
  • More than 1400 of commonly used phrases for any occasion be it either business or leisure.
  • Listen and learn any of the 10 languages with your personal native speaker in human voice.
  • Detailed translation with part of speech and English keyword guide.

  @ Copyright 2010 - CyberDict Technology Limited. - All Rights Reserved